LIETUVOS GYNYBOS IR SAUGUMO PRAMONĖS ASOCIACIJA

Įstatai

pdfLGSPA_istatai.pdf

LIETUVOS GYNYBOS IR SAUGUMO PRAMONĖS ASOCIACIJOS

ĮSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija (toliau vadinama - Asociacija) yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo principu jungiantis visos Lietuvos ir užsienio valstybių įvairios veiklos sričių bei veikiančių gynybos ir saugumo pramonės sektoriuje juridinius ir fizinius asmenis.

1.2. Gynybos ir saugumo pramonės sektorių apima:
- gynybos ir saugumo tikslams skirtų produktų, prekių kūrimą, gamybą, platinimą ir aptarnavimą;

- gynybos ir saugumo infrastruktūros (bazių, IT ir kt.) projektavimą, statybą (įrengimą), aptarnavimą, apsaugą ir priežiūrą, logistinių ir priimančios šalies paslaugų teikimą;

- mokslo ir tiriamųjų darbų vykdymą, technologijų kūrimą, specialistų rengimą, švietimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir kita tiesiogiai ar netiesiogiai su gynyba ir saugumu susijusią veiklą;

- kritinių prekių ir paslaugų teikimą krizių ir karo metu.

1.3. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.4. Asociacijos pavadinimas – Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija.

1.5. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.

1.6. Asociacijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.7. Asociacija turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose, savo antspaudą ir simboliką.

1.8. Asociacijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

1.9. Asociacijos turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

 

2. ASOCIACIJOS VEIKLA

 

2.1. Asociacijos misija yra atstovauti bendriems šalies gynybos ir saugumo pramonės srityje dalyvaujančių įmonių bei kitų ūkio subjektų interesams ir sutelktomis Asociacijos narių pastangomis kurti palankias sąlygas sąžiningam konkurencingumui ir veiklos plėtrai į NATO, Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas per tvaraus bendradarbiavimo užtikrinimą tarp šiame pramonės sektoriuje veikiančio verslo ir Lietuvos bei užsienio vyriausybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų.

 

2.2. Asociacijos veiklos tikslai :

a) Formuoti ir palaikyti visuomenėje adekvatų požiūrį / standartą į Asociacijos narius.

b) Bendradarbiauti su kitomis Lietuvos ir užsienio panašaus pobūdžio asociacijomis ir organizacijomis:

• atstovaujant Asociacijai ir jos nariams įvairiuose renginiuose;

• deleguojant narius į įvairias konferencijas, suvažiavimus, kongresus, asamblėjas ir pan.;

• darant juose pranešimus, palaikant ryšius su kitomis organizacijomis;

c) atstovauti ir ginti Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės įmonių ir organizacijų interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose;

d) skatinti Asociacijos narių tarpusavio bendradarbiavimą, atstovauti Asociacijos narius ir tarpininkauti derybose su valstybės institucijomis;

e) Organizuoti susitikimus su Lietuvos ir užsienio profesionalais, kurių specializacija artima Asociacijos narių specializacijai;

f) Skatinti ir užtikrinti gerą bendradarbiavimą ir supratimą tarp Asociacijos narių:

g) Koordinuoti Asociacijos narių veiklą siekiant bendrų tikslų;

h) Šviesti ir mokyti Asociacijos narius;

i) Teikti Asociacijos nariams informaciją apie organizuojamus renginius (parodas, muges, verslo misijas, konferencijas, seminarus, mokymus) Lietuvoje ir užsienyje;

j) skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvos gynybos ir saugumo verslo sektoriuje:

• formuoti ir skatinti nepakantumą korupcijai tarp Lietuvos gynybos ir saugumo sektoriaus įmonių o taip pat Lietuvos visuomenėje;

• sistemingai rinkti ir platinti tarp asociacijos narių ir klientų antikorupcinio pobūdžio informaciją;

• rengti mokymo priemones bei edukacines programas, skirtas antikorupcinei problematikai.

k) prisidėti plėtojant gynybos ir saugumo pramonės pajėgumus, inovacijas ir technologijas Lietuvoje;

l) skatinti Asociacijos narių dalyvavimą gynybos ir saugumo tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose, teikti informacinę ir praktinę paramą dalyvaujant konkursuose;

m) organizuoti nacionalinius ir tarptautinius renginius, prisidedančius prie gynybos ir saugumo pramonės, technologijų ir eksporto plėtros;

n) atstovauti Lietuvai Europos Sąjungos, NATO ir kitose tarptautinėse gynybos pramonės institucijose;

o) skatinti ir remti dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą su verslo (mokslo) partneriais gynybos ir saugumo srityje;

p) skatinti diskusijas ir konsultacijas šalies gynybos ir saugumo klausimais tarp įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios, politinių partijų, visuomenės, mokslo, žiniasklaidos, bei verslo atstovų;

q) organizuoti nuolatines bei laikinąsias specialistų (konsultantų, patarėjų, ekspertų) grupes aktualiems gynybos ir saugumo pramonės sektoriaus klausimams spręsti.

 

2.3. Asociacijos veiklos būdai: klausimų svarstymas visuotiniuose narių susirinkimuose, nutarimų priėmimas bei jų įgyvendinimas, diskusijų, seminarų ir konferencijų organizavimas ir dalyvavimas, kiti būdai.

 

2.4. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, Asociacija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

 

2.5. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir yra reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.

 

3. ASOCIACIJOS TEISĖS, PAREIGOS, LĖŠŲ PANAUDOJIMAS IR VEIKLOS RIBOJIMAI

 

3.1. Asociacija gali turėti ir įgyti civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jo veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Įstatuose.

 

3.2. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į Asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.

 

3.3. Asociacija gali įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei įstatymams, kai sprendimą įstoti į tokią organizaciją priima visuotinis narių susirinkimas ir įvykdomos narystei organizacijoje būtinos sąlygos.

 

3.4. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

 

3.5. Net ir aukščiau esančiame punkte nurodytais tikslais Asociacijai draudžiama:

a) neatlygintinai perduoti Asociacijos turtą nuosavybėn Asociacijos nariui, valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui;

b) mokėti Asociacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamo Asociacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

c) Asociacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, bet kokia forma, skirstyti Asociacijos ir (ar) jo valdymo organų nariams, Asociacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

d) suteikti paskolas, įkeisti Asociacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Asociacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą, išskyrus kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

e) skolintis pinigų iš Asociacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas, išskyrus kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

f) skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

g) pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą;

h) parduoti Asociacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą;

i) steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

 

3.6. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Asociacija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu šiuose Įstatuose yra nustatyta, tikslams.

 

4. ASOCIACIJOS NARIAI

 

4.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, kurie verčiasi gynybos ir saugumo priemonių pramonės produktų gamyba, platinimu ir paslaugų teikimu, įskaitant bet neapsiribojant gamyba, prekyba, remontu, tyrimų, bandymų, švietimo, mokslo, specialistų rengimo, tarpininko ir kitokia tiesiogiai arba netiesiogiai su krašto gynyba ir saugumu susijusia veikla. Asociacijos narių skaičius yra neribojamas, jeigu visuotinis narių susirinkimas nenuspręs kitaip.

 

4.2. Narystė Asociacijoje nevaržo nario gamybinio, ūkinio savarankiškumo, asmens teisių.

 

4.3. Asociacijos nariai yra tikrieji ir asocijuotieji.

 

4.4. Tikrieji Asociacijos nariai yra bet kuris Lietuvos Respublikos juridinis ir (ar) fizinis asmuo, kurio veikla susijusi su gynybos ir saugumo pramonės sektoriumi bei asmenys, kuriems toks statusas suteikiamas Įstatų nustatyta tvarka.

 

4.5. Asocijuotieji Asociacijos nariai yra juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, laisvanoriškai pasirinkę tokį narystės statusą. Užsienio valstybių juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys gali būti tik asocijuotaisiais nariais. Asocijuotasis narys į Asociaciją priimamas Įstatų nustatyta tvarka.

 

4.6. Asocijuotas narys, pretenduojantis tapti tikruoju nariu, turi atitikti visus žemiau nurodytus kriterijus, atitikti tikrajam nariui keliamus reikalavimus, pateikti prašymą tapti tikruoju nariu Valdybai. Tikrajam nariui keliami kriterijai:

 

4.6.1. narys turi būti sumokėjęs stojamąjį tikrojo nario mokestį, kurio dydį nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas;

 

4.6.2. narys turi aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje – Asociacijos organizuojamose priemonėse, remti Asociacijos veiklą lėšomis, darbais, ar įnešti kitokį svarų indėlį į Asociacijos ar Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės vystymąsi.

 

4.7. Pretendentas į Asociacijos narius raštu arba elektroniniu paštu pateikia Asociacijos vadovui nustatytos formos prašymą priimti į Asociacijos narius bei reikalingus lydinčiuosius dokumentus. Asociacijos vadovas, patikrinęs ir nustatęs, kad pretendentas į Asociacijos narius atitinka Asociacijos įstatų įtvirtintus reikalavimus, įtraukia naujo nario priėmimo klausimą į artimiausio Valdybos susirinkimo darbotvarkę. Pretendentas į Asociacijos narius priimamas kvalifikuota dviejų trečdalių (2/3) Valdybos susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

 

4.8. Narystės Asociacijoje pradžia laikoma Valdybos sprendimo apie priėmimą į Asociaciją įsigaliojimo diena. Valdybos sprendimas dalyje dėl asmens priėmimo į Asociacijos narius įsigalioja asmeniui sumokėjus stojamąjį mokestį ir nario mokestį, jei pačiame Valdybos sprendime nenustatyta kitaip.

 

4.9. Asociacijos valdybai priėmus arba atsisakius priimti pretendentą į narius, jam per 7 dienas raštu pranešama apie Valdybos priimtą sprendimą. Asociacijos narių skaičius neribojamas. Asociacijoje sudaromi atskiri Tikrųjų narių ir Asocijuotų narių sąrašai. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

 

4.10. Narystė Asociacijoje pasibaigia:

a) išstojus iš Asociacijos;

b) pašalinus iš Asociacijos;

c) Asociaciją likvidavus;

 

4.11. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos. Pareiškimą dėl išstojimo iš Asociacijos narys pateikia Asociacijos vadovui raštu arba elektroniniu paštu ir jis laikomas išstojusiu iš Asociacijos, nuo prašymo pateikimo vadovui momento arba nuo prašyme nurodytos išstojimo datos. Iki prašymo dėl išstojimo pateikimo Asociacijos vadovui išstojantis Asociacijos narys privalo įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus Asociacijai, grąžinti Asociacijai jos turtą ir simboliką.

 

4.12. Tikrieji ir asocijuotieji nariai, išstoję iš Asociacijos, vėliau dar kartą į ją įstoti gali bendrais priėmimo į Asociaciją pagrindais.

 

4.13. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos už šių įstatų pažeidimus bei Asociacijos verslo etikos principų nesilaikymą. Asociacijos narys taip pat gali būti pašalintas iš Asociacijos, jeigu vykdo priešingą Asociacijos tikslams veiklą, kenkia Asociacijos ar jos narių interesams arba jeigu laiku nemoka nustatytų nario mokesčių ir po raštiško elektroniniu paštu atsiųsto Asociacijos vadovo priminimo nesumoka per dešimt (10) kalendorinių dienų. Asociacijos narys pašalinamas kvalifikuota dviejų trečdalių (2/3) Valdybos susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

 

4.14. Asociacijos nario narystė gali būti suspenduota/laikinai sustabdyta atskiru Valdybos sprendimu. Pagrindas tokiai procedūrai gali būti: narys nesilaiko nario etikos principų, užsiima veikla, dėl kurių įtakojami kitų narių veiklos interesai, prieš tokį narį pradedamas ikiteisminis tyrimas, inicijuotas teisminis procesas, valstybinės valdžios institucijų sprendimais atimamos verslo licencijos ar kitaip apribojama jo veikla, nemoka valstybei nustatytų mokesčių. Asociacijos nario narystė gali būti suspenduota/laikinai sustabdyta ne ilgiau nei vieneriems metams arba ne ilgiau kai išnyks aplinkybė sąlygojusi suspendavimo procedūrą. Jiems praėjus turi būti svarstomas klausimas dėl narystės nutraukimo Asociacijoje arba narystės tęstinumo.

 

4.15. Asociacijos tikrajam nariui draudžiama dviguba narystė, jei jis lygiagrečiai priklauso ir dalyvauja analogiškose, pagal veiklos pobūdį, tikslus bei funkcijas, nacionalinėse asocijuotose organizacijose ir (arba) dalyvauja jų valdymo organuose. Tokį pasirinkimą priėmusio Asociacijos nario tolimesnė narystė turi būti svarstoma Asociacijos valdyboje, kur gali būti sprendžiamas klausimas dėl tokio nario šalinamo iš Asociacijos. Sprendimą dėl pašalinimo pagrindo aplinkybių ir narystės nutraukimo priima Asociacijos valdyba savo sprendimu.

 

4.16. Asociacijos nariai (tikrieji ir asocijuotieji) turi tokias teises:

a) dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose;

b) naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

c) Įstatų nustatyta tvarka susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

d) išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

e) prašyti Asociacijos suteikti konsultaciją dėl teisių įgyvendinimo, o prireikus, ir pagalbą;

f) teikti pasiūlymus ir paklausimus dėl Asociacijos veiklos;

g) kitas teisės aktuose nustatytas teises.

 

4.17. Tikrieji Asociacijos nariai taip pat turi teisę balsuoti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose, dalyvauti Asociacijos valdymo organų rinkimuose bei būti į juos išrinkti.

 

4.18 Asocijuotieji Asociacijos nariai visuotiniuose narių susirinkimuose turi teisę dalyvauti patariamojo balso teise.

 

4.19. Visi Asociacijos nariai privalo :

a) laikytis Asociacijos įstatų, vykdyti visuotinių narių susirinkimų ir valdymo organų sprendimus;

b) aktyviai dalyvauti Asociacijos vykdomoje veikloje;

c) ne vėliau, kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Asociacijos finansinių metų pradžios, o jei nario mokesčio dydis yra keičiamas – nuo Susirinkimo, priėmusio sprendimą, pakeisti nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką, dienos, sumokėti nario ir kitus nustatytus mokesčius;

d) pasikeitus kontaktiniams duomenims (elektroninio pašto adresui, buveinės ar korespondencijos teikimo adresui ir pan.) nedelsiant informuoti Asociacijos vadovą;

e) laikytis Asociacijos verslo etikos principų;

f) saugoti Asociacijos nario garbę, nežeminti Asociacijos autoriteto;

g) teikti Asociacijai informaciją bei kitą pagalbą, būtiną Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

 

5. ASOCIACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

 

5.1. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

 

5.2. Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas; kolegialus Asociacijos organas yra valdyba; vienasmenis – Direktorius. Asociacijos Prezidentas – vienasmenis ne valdymo organas.

 

5.3. Asociacijos organai privalo veikti tik Asociacijos ir jos narių naudai bei interesais. Asociacijos organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia Asociacijos įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems Asociacijos veiklos tikslams ir uždaviniams.

 

6. ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS :

 

6.1. Visuotinis narių susirinkimas:

 

6.1.1. keičia Asociacijos įstatus;

 

6.1.2. renka ir atšaukia Valdybos narius;

 

6.1.3. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

 

6.1.4. tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

 

6.1.5. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

 

6.1.6. nustato Asociacijos narių skaičių;

 

6.1.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir Įstatus tai nėra priskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai;

 

6.1.8. priima sprendimus dėl įstojimo į tarptautines organizacijas;

 

6.1.9. iš Valdybos pasiūlytų kandidatų renka Asociacijos Prezidentą.

 

6.2. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų.

 

6.3. Eilinį visuotinį narių susirinkimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus šaukia Asociacijos vadovas. Reikalaujant ne mažiau kaip pusei (1/2) tikrųjų Asociacijos narių, šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

 

6.4. Apie visuotinio narių susirinkimo sušaukimą kiekvienam nariui Asociacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo praneša elektroniniu paštu, nurodydamas susirinkimo datą, vietą bei jo darbotvarkę. Pranešimas turi būti išsiųstas ne vėliau kaip prieš septynias (7) dienas iki visuotinio narių susirinkimo dienos. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi tikrieji Asociacijos nariai arba jų įgalioti atstovai su tuo sutinka. De jure visuotinio narių susirinkimui pirmininkauja – Asociacijos valdybos pirmininkas, sekretoriauja – Asociacijos vadovas. Jiems dėl pateisinamų priežasčių negalint dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu išrenka ir tvirtina pirmininkaujantį ir sekretoriaujantį susirinkimui. Susirinkimo metu priimti sprendimai turi būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

 

6.5. Vienas visuotiniame narių susirinkime balsavimo teisę turintis narys turi vieną balsą. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami atviru, o susirinkimui nutarus - slaptu balsavimu paprasta susirinkime dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Asociacijos Valdybos pirmininko balsas. Sprendimai dėl Asociacijos įstatų keitimo ir Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos priimamas kvalifikuota dviejų trečdalių (2/3) susirinkime dalyvaujančių balsavimo teisę turinčių narių balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau pusė (1/2) tikrųjų Asociacijos narių. Jeigu tikrasis Asociacijos narys negali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, jis gali balsuoti elektroniniu paštu, pareikšdamas savo nuomonę kiekvienu darbotvarkės klausimu. Balsavimas elektroniniu paštu prilyginamas tinkamam dalyvavimui visuotiniame narių susirinkime, jeigu atsiųstas Asociacijos vadovui iki visuotinio narių susirinkimo pabaigos.

 

6.6. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo susirinkimo posėdžio turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo tikrųjų Asociacijos narių.

 

6.7. Asociacijos nariams - juridiniams asmenims - atstovauja jų vadovai arba vadovų įgalioti asmenys. Asociacijos nario – juridinio asmens - vadovo įgaliotu asmeniu gali būti tiktai to juridinio asmens darbuotojas, dalyvis ar kolegialaus (jeigu sudarytas) valdymo organo narys. Visuotiniame narių susirinkime vienam asociacijos nariui atstovauja vienas asmuo.

 

7. VALDYBA

 

7.1. Valdybą sudaro septyni (7) fiziniai asmenys. Valdybos narius trejiems (3) metams renka visuotinis narių susirinkimas. Valdybos nariais gali būti renkami tik tikrieji Asociacijos nariai. Jei tikrieji Asociacijos nariai – juridiniai asmenys, Valdybos nariais gali būti jų pasiūlyti ir jiems atstovaujantys fiziniai asmenys. Iš valdybos narių tarpo Valdybos nariai trejų (3) metų laikotarpiui išrenka Valdybos pirmininką, kuris vadovauja Valdybai bei atlieka kitas Valdybos pirmininkui teisės aktų priskiriamas funkcijas. Iš valdybos narių tarpo Valdybos nariai trejų (3) metų laikotarpiui taip pat išrenka du (2) vicepirmininkus, kurie pavaduoja Valdybos pirmininką jam negalint dalyvauti Valdybos posėdyje. Valdybos pirmininko ir vicepirmininkų kadencijų skaičius neribojamas.

 

7.2. Valdybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė (1/2) Valdybos narių, įskaitant Valdybos pirmininką, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė (1/2) posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Valdybos pirmininko, arba Valdybos pirmininkui nedalyvaujant posėdyje, jo pavedimu pirmininkaujančio susirinkimui kito Valdybos nario balsas.

7.3. Valdybos pirmininkas:

7.3.1. pirmininkauja visuotiniams narių susirinkimams;

7.3.2. vadovauja Valdybos darbui;

7.3.3. tvirtina Valdybos sprendimus;

7.3.4. pasirašo darbo sutartį su Asociacijos direktoriumi. Kol direktorius nepaskirtas eina Asociacijos direktoriaus pareigas.

7.4. Valdyba:

7.4.1. renka Valdybos pirmininką ir vicepirmininkus;

7.4.2. skiria ir atšaukia Asociacijos direktorių ir revizorių bei nustato atlyginimus;

7.4.3. nustato Valdybos darbo reglamentą, veiklos programą, kuriamų komitetų, darbo grupių veiklos aprašus/nuostatus;

7.4.4. priima naujus Asociacijos narius ir sprendimus dėl narių išstojimo ar pašalinimo iš Asociacijos, suteikia tikrojo nario statusą;

7.4.5. priima sprendimus dėl filialų, atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų įstatus;

7.4.6. priima sprendimus būti kitų Asociacijos įmonių, įstaigų ir organizacijų steigėja;

7.4.7. analizuoja Asociacijos veiklą, finansinių išteklių panaudojimą, teikia siūlymus visuotiniam narių susirinkimui;

7.4.8. sprendžia Asociacijos turto disponavimo, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus;

7.4.9. tvirtina Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatas;

7.4.10. tvirtina Asociacijos pareigybių sąrašą;

7.4.11. tvirtina Asociacijos patarėjus;

7.4.12. nustato Asociacijos Prezidento atlyginimą;

7.4.13. priima sprendimus dėl Asociacijos buveinės keitimo.

8. ASOCIACIJOS VADOVAS

 

8.1. Asociacijos vadovas yra vienasmenis valdymo organas. Asociacijos vadovo pareigų pavadinimas – direktorius.

 

8.2. Asociacijos vadovą penkerių (5) metų laikotarpiui skiria Valdyba.

 

8.3. Asociacijos direktorius:

8.3.1. organizuoja Asociacijos veiklą;

8.3.2. tvarko Asociacijos lėšas ir jomis disponuoja Valdybos nustatytose ribose;

8.3.3. organizuoja Asociacijos visuotinių narių susirinkimų sušaukimą ir susirinkimuose priimtų nutarimų vykdymą;

8.3.4. atsako už finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą;

8.3.5. tvarko duomenis ir pateikia dokumentus juridinių asmenų registrui;

8.3.6. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

8.3.7. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus;

8.3.8. sudaro sutartis su auditoriumi (revizoriumi), jei Valdyba nusprendžia, kad Asociacijos veiklos kontrolė pavedama auditoriui (revizoriui);

8.3.9. atstovauja Asociacijai visuomenėje, santykiuose su trečiaisiais asmenimis, su kitomis organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis bei institucijomis, sudaro sandorius Asociacijos vardu;

8.3.10. pateikia Valdybai metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir visą reikiamą medžiagą, darbotvarkės klausimams svarstyti;

8.3.11. rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą.

 

8.4. Asociacijos vadovo nesant, jo pareigas be atskiro įgaliojimo eina Asociacijos Valdybos pirmininkas. Išorinėms funkcijoms vykdyti reikalingus įgaliojimus suteikia Direktorius savo sprendimu;

 

8.5. Asociacijos vadovas privalo užtikrinti, kad per keturis (4) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos būtų parengta ir pateikta visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaita. Ši ataskaita yra vieša ir Asociacija turi sudaryti sąlygas su šia ataskaita susipažinti visiems nariams.

 

8.6. Asociacijos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta :

a) informacija apie Asociacijos veiklą ir atliktus darbus įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus bei uždavinius;

b) informacija apie ateinančių finansinių metų veiklos tikslus, uždavinius ir planuojamus atlikti darbus;

c) Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje;

d) Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;

e) samdomų Asociacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje;

f) kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinkimas ir (arba) tai įpareigoja reglamentuojantys teisės aktai.

 

9. ASOCIACIJOS PREZIDENTAS

 

9.1. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas iš Valdybos pasiūlytų kandidatūrų 3 (trejų) metų laikotarpiui renka Asociacijos Prezidentą.

 

9.2. Asociacijos Prezidentas:

 

9.2.1. reprezentuoja Asociaciją santykiuose su trečiaisiais asmenimis, valstybės ir savivaldos bei tarptautinėmis institucijomis, įmonėmis ir organizacijomis, tiek Lietuvos Respublikoje, tiek ir užsienyje;

 

9.2.2. iki kiekvieno metinio visuotinio Asociacijos narių susirinkimo parengia ir pateikia Valdybai planuojamą Asociacijos veiklos strategiją ateinantiems metams;

 

9.2.3. vykdo patvirtintos Asociacijos veiklos strategijos vykdymo priežiūrą ir informuoja Valdybą bei Asociacijos vadovą apie jos eigą;

 

9.2.4. su patariamojo balso teise dalyvauja Valdybos posėdžiuose ir Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose;

 

9.2.5. vykdo kitus su minėtomis pareigomis susijusius Valdybos ir visuotinio narių susirinkimo sprendimus.

 

9.3. Asociacijos Prezidento atlyginimą nustato Asociacijos Valdyba, įvertinusi visuotinio narių susirinkimo nuomonę. Darbo sutartį su Prezidentu sudaro Asociacijos Valdybos pirmininkas. Jei Prezidentas neišrinktas, jo pareigas eina Valdybos pirmininkas arba, Valdybos nutarimu, vicepirmininkas.

 

10. ASOCIACIJOS PATARĖJAI

 

10.1. Patarėjai, visuomeniniais pagrindais patarimais padedantys ir prisidedantys prie Asociacijos veiklos tikslų įgyvendinimo.

 

10.2. Patarėjų skaičius neribojamas.

 

10.3. Patarėju gali būti fizinis asmuo, kuris turi sukaupęs patirties ir žinių Asociacijos veiklos srityje ir yra linkęs šiomis žiniomis bei patirtimi pasidalinti ir taip padėti Asociacijai priimti tinkamus, pagrįstus ir protingus sprendimus.

 

10.4. Patarėjas konsultuoja Asociacijos direktorių, prezidentą ir valdybos narius, o esant valdybos pavedimui ir atskirus Asociacijos narius savo kompetencijos klausimais.

 

10.5. Pagal Asociacijos direktoriaus, valdybos pirmininko ar valdybos paklausimus, pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus Asociacijos veiklos klausimais, siūlo valdybos sprendimų projektus, atlieka Asociacijos veiklos krypčių analizę, ekspertinė nuomonę ar suteikia kitokį patarimą Asociacijai.

 

10.6. Patarėjas Asociacijos direktoriaus, Prezidento ar Valdybos pavedimu gali reprezentuoti Asociaciją santykiuose su valstybės, savivaldos institucijomis, kitomis asociacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Kitu atveju, patarėjas nėra Asociacijos atstovas.

 

10.7. Patarėjas pareigas vykdo visuomeniniais pagrindais. Patarėjų darbas gali būti ir apmokamas, tokiu atveju Patarėjų apmokėjimo klausimus sprendžia Asociacijos valdyba.

 

10.8. Sprendimą dėl Patarėjo statuso suteikimo tvirtina Asociacijos Valdyba.

 

10.9. Sutartį dėl visuomeninių paslaugų teikimo su Patarėju pasirašo Asociacijos direktorius.

 

11. INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJĄ PATEIKIMO TVARKA

 

11.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus, Asociacija ne vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti savo nariui galimybę susipažinti su dokumentais ar pateikti dokumentų kopijas (Įstatų, metinės finansinės atskaitomybės, revizoriaus (auditoriaus) išvadų bei ataskaitų, visuotinių narių susirinkimų protokolų, kitų dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus). Dokumentams, kurių turinyje gali būti konfidenciali informacija ar informacija, sudaranti komercinę Asociacijos paslaptį, Valdybos sprendimu nustatoma speciali pateikimo tvarka.

 

11.2. Jei tam tikrus dokumentus Asociacija pateikti atsisako, atsisakymą pateikti dokumentus turi įforminti raštu, jeigu Asociacijos narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas.

 

11.3. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai, arba už atlyginimą, neviršijantį dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų;

 

11.4. Vieši Asociacijos pranešimai ir skelbimai skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, vidaus pranešimai ir informacija, skirta Asociacijos nariams, skelbiama Asociacijos tinklalapyje arba kiekvienam Asociacijos nariui išsiunčiama elektroniniu paštu

 

12. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

12.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

 

12.2. Filialai ir atstovybės steigiami ir jų veikla nutraukiama Asociacijos Valdybos nutarimu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta tvarka.

 

13. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

13.1. Asociacijos Įstatai yra teisinis dokumentas, kuriuo Asociacija grindžia savo veiklą.

 

13.2. Įstatai keičiami ir papildomi visuotinio narių susirinkimo dviem trečdaliais (2/3) balsų priimtu sprendimu.

 

14. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS

 

14.1. Asociacijos lėšų šaltiniai yra narių mokesčiai, pajamos, gautos iš Asociacijos vykdomos veiklos, kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas, kitos teisėtai gautos pajamos.

 

14.2. Asociacija turi teisę gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

14.3. Asociacijos lėšos naudojamos visuotinio narių susirinkimo nutarimais, šiuose įstatuose numatytiems Asociacijos tikslams pasiekti. Turto bei lėšų apskaitos tvarkymas gali būti pavedamas finansininkui arba įmonei.

 

15. ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

 

15.1. Asociacijos veiklos kontrolę atlieka revizorius (auditorius), kurį iš Asociacijos narių tarpo penkerių (5) metų laikotarpiui renka Valdyba. Valdybai nusprendus, Asociacijos veiklos kontrolė gali būti pavedama atlikti auditoriui, su kuriuo Asociacija sudaro sutartį. Juo gali būti fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos diplomą arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti audito paslaugas.

 

15.2. Revizorius (auditorius) privalo:

 

15.2.1. patikrinti Asociacijos finansinę atskaitomybę ir kitus veiklos dokumentus;

 

15.2.2. Visuotiniame narių susirinkime pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

 

15.2.3. pateikti visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos veiklos patikrinimo ataskaitą ir išvadą.

 

15.3. Revizorius (auditorius) įstatymų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

Įstatai patvirtinti 2021 m. vasario 11 dienos visuotiniame narių susirinkime.

Susirinkimo įgaliotas pasirašyti įstatus :
Juozas Rimkevičius

Dizainas ir sprendimas - Naujasdizainas.com
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->