LIETUVOS GYNYBOS IR SAUGUMO PRAMONĖS ASOCIACIJA

Gynybos ir saugumo ekspertai įvertino ginklų, jų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių apyvartą vykdančiam verslui taikomą teisinį reguliavimą bei siūlomus įstatymų pakeitimus

Posted in Naujienos.

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija (LGSPA) Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikė ekspertinį vertinimą siūlomų Strateginių prekių kontrolės, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymų ir Baudžiamojo kodekso 199 str. pakeitimų, kuriais patikslinamas dabar galiojantis ūkinių veiklų, susijusių su ginklų, jų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių apyvarta, teisinis reguliavimas.

LGSPA sutelkti gynybos ir saugumo srities ekspertai įvertino, kiek siūlomi pakeitimai prisidės didinant Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės sektoriuje veikiančių įmonių įtraukimą į šalies gynybą, kiek padidins nacionalinio verslo galimybes ir sąžiningą konkurenciją Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose.

Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo NR. IX-705 1, 23 IR 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (toliau – GŠK) ir dėl Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo projekto – siūloma pakeisti GŠK įstatymo 25 str. („Tarpininko veikla“) 1 d., papildant ją nuostata (sakiniu), kad „Tarpininko veikla dėl A kategorijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių įsigijimo, importo, eksporto, vežimo draudžiama.“ Pasiūlymas dėl papildymo vertintinas kritiškai, kaip netikslus ir galimai prieštaraujantis tiek SPK įstatymo, tiek ES teisės aktų nuostatoms ir/arba perteklinis. Tiek galiojanti, tiek siūloma SPK įstatymo redakcijos (su)derintos įgyvendinant įstatymo priede nurodytus ES teisės aktus, tame tarpe 2003 m. birželio 23 d. Tarybos bendrąją poziciją 2003/468/BUSP dėl tarpininkavimo ginklų prekyboje kontrolės. 2003/468/BUSP punkto 3 nuostatos dėl tarpininkavimo apibrėžimo atspindėtos dar galiojančio SPK 3 str. 13 d. (SPK projekto 3 str. 15 (? dėl pateikto projekto numeracijos klaidos (-ų) d.) redakcijoje nustatant, kad „Tarpininkavimas – Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų bei užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų arba fizinių asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, vedamos derybos, parengimas arba vykdymas sandorių, pagal kuriuos karinė įranga gali būti perduota iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos valstybės narės teritorijos arba trečiosios šalies teritorijos į bet kurią kitą trečiąją šalį. [...]“. Tokiu būdu SPK reguliuojama/kontroliuojama tarpininko veikla apibrėžta, tame tarpe, (1.) tarpininko registracijos (gyvenimo) vieta LR ir prekių gavėjo teritoriniu rodikliu – prekės gavėjas yra/turi būti trečiojoje (ne ES), šalyje.

Pagal SPK 3 str. 12 d. (projekto 14 (?) d.) „strateginės prekės“ – dvejopo naudojimo prekės ir (ar) karinė įranga, įskaitant paslaugas, susijusias su šiomis prekėmis. Kadangi pagal SPK 3 str. 2 d. (projekto 4 (?) d.) „karinė įranga“ – produktai, įtraukti į šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytą Bendrąjį karinės įrangos sąrašą, GŠK 3 str. nustatyti A kategorijos ginklai, ginklų priedeliai ir šaudmenys yra karinė įranga, taigi – patenka į SPK įstatymo (su)reguliavimo ir kontrolės sferą ir negali jam prieštarauti. Vertinant aukščiau aptartą tiek esamą, tiek siūlomą SPK strateginių prekių – karinės įrangos – A kategorijos ginklų apyvartos (su)reguliavimą, tame tarpe įgyvendinant ES aktus, siūlomas GŠK 25 str. 1 d. papildymas yra/būtų: plečiamasis įstatymo aiškinimas/taikymas draudžiant LR bet kokią, neapibrėžtą tarpininko registracijos (gyvenimo) vieta ir prekių gavimo teritoriniu požiūriu tarpininkavimo veiklą dėl/su A kategorijos ginklais, jų priedėliais ir šaudmenimis; prieštarautų SPK įstatymui ir ES aktams (už)draudžiant bet kokią tarpininko veiklą Lietuvos Respublikos ir ES viduje, nors minėti teisės aktai tai leidžia, tame tarpe nustatant licencijavimo tvarką. iš esmės pažeistų Lietuvos ir užsienio kompanijų interesus bei galimybes tiek atstovauti savo interesus, tiek dalyvauti KAM, GRA skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose, tiek vykdyti sudarytas sutartis. Pagal esamą pasaulinę praktiką stambiausi A kategorijos ginklų gamintojai save reprezentuoja bei pardavimus vykdo per savo atstovus – savarankiškus juridinius asmenis, veikiančius A kategorijos ginklų gamintojo interesais ir gaunantys iš to pajamas. sukeltų teisinį neapibrėžtumą. (Į)vertinant tarpininko veiklos (sąvokos) aprašymo pakankamą neapibrėžtumą, praktikoje galimai būtų susidurta su siūlomo GŠK 25 str. 1 d. papildymo taikymo teisiniu neapibrėžtumu, kai bet kokia Lietuvos įmonės veikla su A kategorijos ginklų gamintoju galėtų būti priskiriama prie draudžiamo tarpininkavimo, nes prekės galėtų būti (kaip nurodoma SPK 3 str. 13 d.) perleidžiamos neapibrėžtam subjektų ratui. Teisinis veiklos (su)reguliavimas negali (su)kelti teisinio / veiklos neapibrėžtumo

  • (Į)vertinant tai, kad siūloma SPK 6 str. papildyti 3 d., kad „Tarpininkavimas dėl A kategorijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių yra draudžiamas ir licencijos tarpininkavimui neišduodamos“, o licencijų (tame tarpe – tarpininkavimo) išdavimas (su)reguliuojamas SPK įstatymu, siūlomas GŠK 25 str. 1 d. papildymas taip pat yra perteklinis – teisėtai veikiančiai įmonei tarpininkavimo licencija dėl A kategorijos ginklų tiekimo trečiosios (ne ES valstybei) šalies gavėjui būtų neišduota be atitinkamo patikrinimo ir LR atsakingų institucijų sutikimo.

  • Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad projekte įvedamos naujos sąvokos: „TECHNINĖS PAGALBOS TIEKĖJAS“ ir „ĮMONĖS ADMINISTRACIJOS VADOVAS“ (ši pareigybė daugiau atitinka viešojo administravimo pareigybių sąraše vardijamas pareigybes, bet ne verslo įmonių valdymo struktūrose vartojamus pareigybių pavadinimus). SPK projekto 3 str. „Pagrindinės šio įstatymo sąvokos“ šios vartotos sąvokos nėra paaiškintos ar kitaip būtų atskleistas jų turinys, kas suponuoja terpę interpretacijoms.

  • GŠK įvesta sąvoka – „GAMINTOJAS“, kas suponuoja situaciją, kad neaišku ar į šią sąvoką patenka Gamintojo oficialus atstovas arba gamintojo įsteigta Lietuvoje veikianti įmonė ir pan.. Sąvokos išaiškinimas neišplėtotas rengiamo teisės akto projekte.

Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 str. 4 d. papildymo – pirmiausia atkreiptinas dėmesys į baudžiamosios teisės prasme teisiškai nekorektiškai suformuluotą siūlomą BK 199 str. (Kontrabanda) 4 d. pakeitimą papildant veika „[...] tarpininkavo dėl A kategorijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų įsigijimo, importo, eksporto ar vežimo.“ : (1.) BK 199 str. „Kontrabanda“ aptariamų nusikalstamų veikų sudėtis (objektyvinė pusė) iš esmės neatitinka tarpininkavimo veikos, taip, kaip ji apibrėžta SPK 3 str. 13 d. (2021-09-01 redakcija) objektyvinės pusės – tarpininko veikloje aptariamos karinės įrangos LR valstybinės sienos kirtimo gali ir nebūti, kai tai būtinas kontrabandos objektyvinės pusės požymis. (2.) Pagal SPK 3 str. 13 d. tarpininkavimu laikoma veikla, kuria „karinė įranga gali būti perduota iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kitos valstybės narės teritorijos arba trečiosios šalies teritorijos į bet kurią kitą trečiąją šalį.“ Kontrabandos atveju veikos baigtumas siejamas su prekių neteisėtu (nepaisant būdo/priemonių) LR valstybės sienos kirtimu. Konstatuotinas skirtingas veikų baigtumo momentas. (3.) Pagal SPK 3 str. 13 d., 18 d., tarpininko veikla yra teisėta vykdant ją pagal SPK, GŠK įstatymų, kitų norminių aktų reikalavimus. Taigi, draudžiama (baudžiama) tik veika, pažeidžianti tokius reikalavimus (taisykles), t.y. neturint leidimo (licencijos). Tačiau siūloma BK 199 str. 4 d. pakeitimo (papildymo) redakcija, būdama (turinti būti) blanketine, aiškiai nenurodo, kad draudžiama tik veikla neturint leidimo (žr. pvz. BK 253 str., 253-1 str.). Taigi, formaliu vertinimu, siūloma redakcija draudžia bet kokią tarpininko veiklą su A kategorijos ginklais, kas prieštarauja tiek galiojančioms, tiek ir siūlomoms SPK ir GŠK įstatymų redakcijoms. (4.) BK 253-1 str. 1 d. („Neteisėtas tarpininkavimas dėl karinės įrangos perdavimo“) nustato, kad „Tas, kas neturėdamas leidimo tarpininkavo dėl karinės įrangos perdavimo į kitą, ne Europos Sąjungos, valstybę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“ BK 253-1 str. 2 d. numatyta ir juridinio asmens atsakomybė.

  • Vertinant tai, kad:
  • galiojančiame BK nusikaltimai dėl neteisėto disponavimo ginklais išskirti ir aptariami BK XXXVI skyriuje;
  • siūloma SPK 6 str. papildyti 3 d., kad „Tarpininkavimas dėl A kategorijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių yra draudžiamas ir licencijos tarpininkavimui neišduodamos“;
  • siūloma papildyti GŠK 23 str. 1-1 d. ir 1-2 d. dėl A kategorijos ginklų importo, eksporto, vežimo subjektų ir to tvarkos;
  • galiojanti BK 253-1 str. redakcija yra suderinta ir neprieštarauja SPK, GŠK ir ES aktams;
  • konstatuotina, kad siūlomas BK 199 str. 4 d. papildymas be aukščiau aptarto teisinio nekorektiškumo, taip pat yra/būtų perteklinis. Esamas teisinis reguliavimas jau užtikrina/užtikrintų tarpininkavimo veiklos su A kategorijos ginklais draudžiamumą/baudžiamumą priėmus minėtus SPK 6 str., GŠK 25 str. 1 d. įstatymų pakeitimus/papildymus – karinė įranga apima A kategorijos ginklus.
  • Vėlgi, tuo atveju, jei yra/būtų norima išskirti A kategorijos ginklus kaip kvalifikuojantį požymį, tai yra/būtų tikslinga atlikti papildant BK 253-1 str. atitinkama blanketine norma - dalimi, su atitinkama atsakomybe, o ne inkorporuojant/apjungiant skirtingų sudėčių veikas BK 199 str. „Kontrabanda“.
Dizainas ir sprendimas - Naujasdizainas.com
!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->